เหมี้ยง

เหมี้ยงเป็นหนึ่งในพืชอนุรักษ์ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายคือ เพื่อพัฒนาบุคลากร อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย

miangroute.com

เพื่อให้มีการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับเหมี้ยงเหล่านี้อย่างเป็นระบบและถ่ายทอดให้กับสังคมอย่างมีประสิทธิผล คณะผู้วิจัยในฐานะบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง “การจัดการการท่องเที่ยวอุดมปัญญาบนเส้นทางสายเหมี้ยง” ขึ้น เพื่อจัดระบบการจัดการการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกระบวนการท่องเที่ยวโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ