สถานที่ตั้ง
ตำบลเรือง ชุมชนที่ล้อมรอบด้วยป่าชุมชนที่กว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์ สถานที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
จุดเด่น
ชุมชนตำบลเรืองเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตการทำเหมี้ยงประกอบเป็นอาชีพ สร้างรายได้ให้กับทุกครัวเรือนในชุมชน
พันธุ์เหมี้ยง
พันธุ์อัสสัม
วิธีเดินทาง
การเดินทางโดยรถยนต์หรือ รถมอเตอร์ไซค์ เดินทางจากตัวเมืองน่านเพียง 15 กม. มุ่งหน้าสู่ผืนป่าตะวันตก ในพื้นที่ตำบลเรือง ผ่านเส้นทางน่าน-ปางค่า 1091 ประมาณ 3 กม.เลี้ยวซ้ายมือ หน้า ธกส. สาขาปางค่า ใช้เส้นทางหลวงชนบท นน.4004 ไปตามทางหลักเรื่อยๆ จนถึงสี่แยกหน้าวัดไชยสถาน เดินทางเข้าบ้านฝาง ตรงมาเรื่อยๆ จนถึงองค์การบริหารส่วนตำบลเรือง
พิกัด
18.775203 , 100.687770
ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนตำบลเรือง จังหวัดน่าน

ชุมชนตำบลเรือง ชุมชนที่ประกอบอาชีพทำเหมี้ยงสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน พื้นที่ชุมชนตำบลเรืองแบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านศรีนาป่าน หมู่ 2 บ้านดอนเฟือง หมู่ 3 บ้านเรือง หมู่ 4 บ้านตาแวน หมู่ 5 บ้านนางาม หมู่ 6 บ้านนาม่วง หมู่ 7 บ้านสันป่าสัก หมู่ 8 บ้านห้วยมอญ คนในชุมชนแต่เดิมนั้นเล่าขานกันมาว่ามีบรรพบุรุษอพยพมาจากประเทศจีน สิบสองปันนา ประมาณ 400 – 500 ปี ซึ่งเป็นชาวไทลื้อ ต่อมาคนพื้นราบเริ่มอพยพเข้ามาหาแหล่งทำกินบริเวณป่าเหมี้ยง แล้วค่อยๆ ซึมซับวัฒนธรรมจนกลายเป็นคนเมือง (ล้านนา)

วิถีชีวิตของชุมชนตำบลเรือง ทุกครัวเรือนจะทำนา และหลังฤดูการทำนาก็จะปลูกข้าวโพด ถั่วลิสง บางรายปลูกพืชผักกินเอง หาของป่า เช่น หน่อไม้ ผัก ไข่มดแดง และบางรายเข้าไปรับจ้างในเมือง อีกทั้งชุมชนตำบลเรืองยังมีชื่อเสียงและโดดเด่นด้านการประกอบอาชีพการทำเหมี้ยง ชาวบ้านเล่าว่า ทุกครัวเรือนในชุมชนมีความเชื่อมโยงกับเหมี้ยง ประกอบอาชีพทำเหมี้ยงขายเพื่อสร้างรายได้ส่งลูกหลานเรียนหนังสือและเลี้ยงครอบครัว และการทำเหมี้ยงของคนในชุมชนตำบลเรืองมีความแตกต่างจากที่อื่นในกระบวนการ ของการหมักเพื่อให้ได้เหมี้ยงที่มีรสชาติดี

แผนที่

แผนที่การเดินทางเข้าสู่ชุมชน

เดินทางผ่านถนนหมายเลข จากตัวเมืองน่านเพียง 15 กม. มุ่งหน้าสู่ผืนป่าตะวันตก ในพื้นที่ตำบลเรือง ผ่านเส้นทางน่าน-ปางค่า 1091 ประมาณ 3 กม.เลี้ยวซ้ายมือ หน้า ธกส. สาขาปางค่า ใช้เส้นทางหลวงชนบท นน.4004 ไปตามทางหลักเรื่อยๆ จนถึงสี่แยกหน้าวัดไชยสถาน เดินทางเข้าบ้านฝาง ตรงมาเรื่อย ๆ จนถึงองค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

พิกัดที่ตั้ง


องค์การบริหารส่วนตำบลเรือง 18.775203, 100.687770
ศูนย์ท่องเที่ยวบ้านศรีนาป่าน 18.783134, 100.655974
ศาลเจ้าหลวงป่าเหมี้ยง 18.792846, 100.633619

ผู้ประสานงานติดต่อ

กรณีนักท่องเที่ยวเข้ามาจะติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเรือง เบอร์โทร 054-682-462 กำนันบวร มงคลวิสุทธิ์ ผู้ใหญ่ศรีเดช ผู้ใหญ่สนั่น เบอร์โทร 089-560-4548

ที่อยู่

ตำบลเรือง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ผู้ให้ข้อมูล


1. นายศรีเดช มะโนวรณ์
2. นายสนั่น วิสมก๋า
3. นางคำดี วงศ์คำ

1.) แปลงเหมี้ยงของตำบลเรือง เป็นกลุ่มพันธุ์ชาอัสสัม มีการนำเมล็ดพันธุ์มาจากแหล่งใด

    ก. แคว้นหลู่ ประเทศจีน

    ข. แคว้นสิบสองปันนา ประเทศจีน

    ค. เมืองกว๋างจิ ประเทศเวียดนาม

    ง. เมืองตองยี ประเทศพม่า


2.) รอบของฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตใบเหมี้ยง จะมีการเก็บเกี่ยวอยู่ทั้งหมด 4 ครั้ง โดยในครั้งที่ 4 ชาวบ้านนิยมเรียกเหมี้ยงที่เก็บได้ในครั้งนี้ว่าอะไร

    ก. เหมี้ยงเหมย

    ข. เหมี้ยงหนาว

    ค. เหมี้ยงเย็น

    ง. เหมี้ยงเดือนสี่


3.) ในพื้นที่ 1 ไร่ ของชาวบ้านตำบลเรืองในการปลูกเหมี้ยง สามารถเก็บใบเหมี้ยงได้ประมาณกี่กำ

    ก. 200 กำ

    ข. 300 กำ

    ค. 400 กำ

    ง. 500 กำ


4.) การเตรียมไฟเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการนึ่งเหมี้ยง ชาวบ้านนิยมใช้ฟืนแทนแก๊สหุงต้ม เพราะอะไร

    ก. ประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่าย

    ข. ฟืนสามารถหาได้ง่ายตามธรรมชาติ

    ค. ประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่าย และได้ไฟที่แรงกว่าการใช้แก๊ส

    ง. ถูกทุกข้อ


5.) วัสดุที่ใช้ในการหมักเหมี้ยงของชาวบ้านตำบลเรือง มีกี่อย่าง อะไรบ้าง

    ก. 2 อย่าง คือ น้ำสะอาด น้ำตาล

    ข. 2 อย่าง คือ น้ำสะอาด เกลือเม็ด

    ค. 3 อย่าง คือ น้ำสะอาด เกลือเม็ด ใบชะพลู

    ง. 3 อย่าง คือ น้ำสะอาด เกลือเม็ด ใบเหมียด


6.) ในขั้นตอนการหมักเหมี้ยงชาวบ้านนิยมใช้อะไรเพื่อเพิ่มรสชาติเปรี้ยวให้กับเหมี้ยง

    ก. มะนาว

    ข. มะขามเปียก

    ค. ใบเหมียด

    ง. ยอดใบมะขามอ่อน


7.) ผลิตภัณฑ์เหมี้ยงของตำบลเรือง มีกี่อย่างอะไรบ้าง

    ก. 3 อย่าง คือ (1) เหมี้ยงหวาน (2) เหมี้ยงเค็ม (3) เหมี้ยงหมี่

    ข. 4 อย่าง คือ (1) เหมี้ยงหวาน (2) เหมี้ยงฝาด (3) เหมี้ยงหมี่ (4) ชา

    ค. 4 อย่าง คือ (1) เหมี้ยงหวาน (2) เหมี้ยงเปรี้ยว (3) เหมี้ยงหมี่ (4) ชา

    ง. 4 อย่าง คือ (1) เหมี้ยงหวาน (2) เหมี้ยงเค็ม (3) เหมี้ยงหมี่ (4) ชา


8.) ประเพณีใดที่ไม่ใช่ประเพณีสำคัญของชุมชนตำบลเรือง

    ก. ประเพณีการบวชป่า

    ข. ประเพณีการไหว้สักการะศาลเจ้าหลวงป่าเหมี้ยง

    ค. ประเพณีแห่นางแมว

    ง. ประเพณีสงกรานต์


9.) เส้นทางการเดินชมธรรมชาติมีระยะทางกี่กิโลเมตร

    ก. 1 กิโลเมตร

    ข. 2 กิโลเมตร

    ค. 3 กิโลเมตร

    ง. 4 กิโลเมตร

10.) สถานที่ใด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลเรืองทั้งหมด

    ก. ป่าชุมชน จุดชมวิวดอยปูจาลอน น้ำตกดอยหมอก

    ข. ป่าชุมชน น้ำตกดอยหมอก วัดพระธาตุแช่แห้ง

    ค. ป่าชุมชน จุดชมวิวดอยปูจาลอน ถ้ำผาโจ้ง

    ง. ป่าชุมชน วัดพระธาตุเขาน้อย น้ำตกดอยหมอก

คะแนน 0 / 10 คะแนน
COUNT : 8

===================================================== -->